“Packed Bags”

Tiếng Anh (English)

Packed Bags – I decided to start a Vietnamese Language diary. I am currently living in the United States. I live in Texas. Today is a very pretty day! The sun is shining. However, there are many hurricanes in the ocean. We might have to evacuate. My bags are already packed. But hopefully I do not have to leave.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Túi Đóng Gói – Tôi quyết định bắt đầu một cuốn nhật ký Việt Ngữ. Tôi hiện đang sống ở Hoa Kỳ. Tôi sống ở Texas. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Mặt trời đang chiếu sáng. Tuy nhiên, có rất nhiều cơn bão trong đại dương. Chúng tôi có thể phải sơ tán. Túi của tôi đã được đóng gói. Nhưng hy vọng, tôi không phải ra đi.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Túi (Bag) Đóng Gói (Packed) – Tôi (I) quyết định (decided) bắt đầu (to start) một (a) cuốn nhật ký (diary) Việt (Vietnamese) Ngữ (Language). Tôi (I) hiện (currently) đang sống (living) ở (in) Hoa Kỳ (United States, USA). Tôi (I) sống (live) ở (in) Texas (Texas). Hôm nay (today) là (is) một (a) ngày (day) rất (very) đẹp (pretty). Mặt trời (The sun) đang (is) chiếu sáng (shining).

Tuy nhiên (However), có (have) rất (very) nhiều (many) cơn bão (hurricanes) trong (in) đại dương (ocean). Chúng tôi (We) có thể (might) phải (have) sơ tán (to evacuate). Túi (Bag) của (of) tôi (me) đã (already) được đóng gói (packed). Nhưng (But) hy vọng (hopefully), tôi (I) không (no) phải (must) ra (out) đi (go).


Thank you for visiting and reading my new Vietnamese Language Diary. If you are interested in learning Vietnamese, you may want to take the Online Vietnamese Language Course (course books included) or benefit from the Vietnamese Language Course Books. You can learn how to read and speak the Southern Vietnamese Dialect in Course 1, Course 2, and Course 3.

 

Advertisement