“The Storm”

Tiếng Anh (English)

The Storm – Today we had to worry about another hurricane. I prepared for the storm yesterday. So, today I was not busy. Fortunately, the hurricane did not come here. But, the storm was near us. So, our town got some strong winds and rain showers. Since the hurricane arrived during the day, I watched the wind and the rain from my bedroom window.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Cơn Bão – Hôm nay chúng tôi phải lo lắng về một cơn bão khác. Tôi đã chuẩn bị cho cơn bão hôm qua. Vì vậy, hôm nay tôi đã không bận rộn. May mắn thay, cơn bão đã không đến đây. Nhưng, cơn bão đã ở gần chúng tôi. Vì vậy, thị trấn của chúng tôi có một số cơn gió mạnh và mưa rào. Vì cơn bão đến vào ban ngày, tôi xem gió và mưa từ cửa sổ phòng ngủ của tôi.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Cơn Bão (The Storm) – Hôm nay (Today) chúng tôi (we) phải (had) lo lắng (worry) về (about) một (a) cơn bão (storm) khác (another). Tôi (I) đã chuẩn bị (prepared) cho (for) cơn bão (storm) hôm qua (yesterday). Vì vậy (So), hôm nay (today) tôi (I) đã không (was not) bạn rộn (busy). May mắn thay (Fortunately), cơn bão (storm) đã không (did not) đến (come) đây (here). Nhưng (But), cơn bão (storm) đã ở gần (was nearby) chúng tôi (us). Vì vậy (So), thị trấn (town) của (of) chúng tôi (our) có (have) một số (some) cơn gió mạnh (wind gust) và (and) mưa rào (rain showers). Vì (Since) cơn bão (storm) đến (arrive) vào (in) ban ngày (daytime), tôi (I) xem (watch) gió (wind) và (and) mưa (rain) từ (from) cửa sổ (window) phòng ngủ (bedroom) của (of) tôi (me).


If you are interested in learning Vietnamese, you can take our Online Vietnamese Language Course (course books included) or benefit from the Vietnamese Language Course Books. You can learn how to read and speak the Southern Vietnamese Dialect in the Southern Vietnamese for Beginner’s Course 1, Course 2, and Course 3.

Advertisement