“The Flower”

Tiếng Anh (English)

Last Wednesday, I watched a video about how to draw a flower. I am not an artist. But I practiced drawing the flower on two envelopes. Well, the first drawing is not as nice looking as the second drawing. Fortunately, the two people that I sent them to do not live next door to each other. So, they cannot compare the two.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Thứ tư tuần trước, tôi đã xem một video về cách vẽ một bông hoa.Tôi không phải là một họa sĩ. Nhưng tôi đã thực hành vẽ bông hoa trên hai phong bì. Chà, bức vẽ đầu tiên không đẹp bằng bức vẽ thứ hai. May mắn thay, hai người mà tôi đã gửi họ không sống cạnh nhau. Vì vậy, họ không thể so sánh hai.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Thứ tư (Wednesday) tuần trước (last week), tôi (I) đã xem (watched một (a) video (video) về (about) cách (method) vẽ (to draw) một (a) bông hoa (flower). Tôi (I) không phải là (am not) một (a) họa sĩ (artist). Nhưng (But) tôi (I) đã thực hành (practiced) vẽ (drawing) bông hoa (flower) trên (on) hai (two) phong bì (envelopes). Chà (Well), bức vẽ (drawing) đầu tiên (first) không (not) đẹp (pretty) bằng (as) bức vẽ (drawing) thứ hai (second). May mắn thay (Fortunately), hai (two) người (people) mà (which) tôi (I) đã gửi (sent) họ (them) không (do not) sống (live) cạnh nhau (side by side). Vì vậy (So), họ (they) không thể (cannot) so sánh (compare) hai (the two).


Learn how to speak Vietnamese in our Online Vietnamese Language Course or learn on your own with the Vietnamese Language Course Books. You can learn how to read and speak the Southern Vietnamese Dialect in the Southern Vietnamese for Beginner’s Course 1, Course 2, and Course 3. Please follow on Pinterest and Instagram.

Advertisement