“Coffee Break”

Tiếng Anh (English)

It is two o’clock in the afternoon. I just finished eating lunch and feeling a little tired. So, to prepare for work this afternoon, I am sipping on a cup of hot coffee. Earlier, I practiced drawing the bee, but I did not practice drawing the flower. I hope to run errands this evening to pick up some supplies for my plants. I can buy groceries while I am out. Anyway, it’s about time I got back to work.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Bây giờ là hai giờ buổi chiều. Tôi vừa ăn xong bữa trưa và cảm thấy hơi mệt. Vì vậy, để chuẩn bị cho làm việc chiều nay, tôi đang nhâm nhi một tách cà phê nóng. Lúc nãy tôi tập vẽ con ong nhưng em chưa tập vẽ hoa. Tôi hy vọng sẽ chạy việc vặt vào tối nay để nhặt một số vật tư cho thực vật của tôi. Tôi có thể mua hàng tạp hóa khi tôi ra ngoài. Dù sao, đã đến lúc tôi phải quay trở lại với làm việc.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Bây giờ (Now) là (it is) hai (two) giờ (o’clock) buổi chiều (afternoon). Tôi (I) vừa (just) ăn (eat) xong (finished) bữa trưa (lunch) và (and) cảm thấy (feel) hơi (a little bit) mệt (tired). Vì vậy (So), để (to) chuẩn bị (prepare) cho (for) làm việc (work) chiều (afternoon) nay (this), tôi (I) đang nhâm nhi (sipping) một (a) tách (cup) cà phê (coffee) nóng (hot). Lúc nãy (Earlier) tôi (I) tập (practiced) vẽ (drawing) con ong (bees) nhưng tôi (I) chưa (not yet) tập (practice) vẽ (drawing) hoa (flower). Tôi (I) hy vọng (hope) sẽ chạy (to run) việc vặt (errands) vào tối nay (this evening) để (to) nhặt (pick up) một số (some) vật tư (supplies) cho (for) thực vật (plant) của (of) tôi (me). Tôi (I) có thể (can) mua (buy) hàng tạp hóa (groceries) khi (when) tôi (I am) ra ngoài (out). Dù sao (Anyway), đã đến lúc (it’s time) tôi (I) phải (must) quay trở lại (return) với (to) làm việc (work).


Thanks for reading! Do not miss a post – please subscribe to the blog via email in the upper right-hand corner or down below. You can also follow us on Pinterest and Instagram for updates that are not on the blog. If you are interested in learning the Southern Vietnamese Dialect, the Southern Vietnamese for Beginner’s Course 1Course 2, and Course 3 may be of interest to you.

Advertisement