The Plants

Tiếng Anh (English)

This weekend I bought a bag of dirt and two flower pots from the store. So, I was able to plant some vines that had been cut off another plant. The vines had been soaking in water for more than a week. Some of the vines grew roots, but some of them did not grow any roots?! Anyway, now I must take care of three house plants. If they keep growing, I might give two of the house plants away.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Cuối tuần này, tôi đã mua một túi đất và hai chậu hoa từ cửa hàng. Vì vậy, tôi đã có thể trồng một số cây nho đã bị cắt đứt một cây khác. Những cây nho đã ngâm trong nước hơn một tuần. Một số cây nho mọc rễ, nhưng một số cây không mọc rễ?! Dù sao, bây giờ tôi phải chăm sóc ba cây nhà. Nếu chúng tiếp tục phát triển, tôi có thể cho đi hai trong số các cây.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Cuối tuần (weekend) này (this), tôi (i) đã mua (bought) một (a) túi (bag) đất (dirt) và (and) hai (two) chậu (pot) hoa (flower) từ (from) cửa hàng (store). Vì vậy (So), tôi (I) đã có thể (was able) trồng (plant) một số (some) cây nho (vines) đã bị cắt (was cut) đứt (off) một (a) cây cối (plant) khác (another).Những cây nho (Vines) đã ngâm (soaked) trong (in) nước (water) hơn (more than) một (a) tuần (week). Một số (Some) cây nho (vines) mọc rễ (root), nhưng (but) một số (some) cây (vines) không (did not) mọc rễ (root)?! Dù sao (Anyway), bây giờ (now) tôi (I) phải (must) chăm sóc (take care of) ba (three) cây (plants) nhà (house). Nếu (If) chúng (they) tiếp tục (continue) phát triển (growing), tôi (I) có thể (can) cho đi (give away) hai (two) trong số (amongst) các cây (plants).


Thanks for reading the blog! Do you want to learn how to read and speak Southern Vietnamese? If so, enroll in our easy to understand Online Vietnamese Language Course.

Advertisement