Listening To The Rain

Tiếng Anh (English)

I’m still in bed listening to the sound of rain. Listening to the sound of rain fall outside my bedroom window is so relaxing! I do not want to start the day. But, a hot cup of coffee would be nice.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Tôi vẫn nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi. Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ phòng ngủ của mình thật thư thái! Tôi không muốn bắt đầu một ngày. Nhưng, một tách cà phê nóng sẽ rất tuyệt.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Tôi (I) vẫn (still) nằm (lie) trên (on) giường (bed) nghe (listen) tiếng (sound) mưa (rain) rơi (fall). Nghe (Listen) tiếng (sound) mưa (rain) rơi (fall) ngoài (outside) cửa sổ (window) phòng ngủ (bedroom) của (of) mình (me) thật (real) thư thái (relaxing)! Tôi (I) không (do not) muốn (want) bắt đầu (start) một (the) ngày (day). Nhưng (But), một (a) tách (cup) cà phê (coffee) nóng (hot) sẽ (would be) rất tuyệt (great).


I hope you enjoyed reading the short English-Vietnamese Language Diary. Learn how to speak and read Vietnamese in our Online Vietnamese Language Course. Please like, share, and subscribe below.

Advertisement