Fall Is In The Air

Tiếng Anh (English)

The air was cool this morning. So, fall is in the air! I really like the fall. But the leaves are still green here. Cold weather is in the forecast for the next few days. So, the leaves will turn yellow, orange, and red.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Không khí sáng nay thật mát mẻ. Vì vậy, mùa thu là trong không khí! Tôi rất thích mùa thu. Nhưng những chiếc lá vẫn còn xanh ở đây. Thời tiết lạnh là trong dự báo trong vài ngày tới. Vì vậy, lá sẽ chuyển sang màu vàng, cam và đỏ.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Không khí (Air) sáng (morning) nay (this) thật (real) mát mẻ (cool). Vì vậy (So), mùa thu (Fall) là (is) trong (in) không khí (the air)! Tôi (I) rất (really) thích (like) mùa thu (Fall). Nhưng (But) những chiếc lá (leaves) vẫn còn (still) xanh (green) ở đây (here). Thời tiết (Weather) lạnh (cold) là (is) trong (in) dự báo (the forecast) trong (in) vài (few) ngày (days) tới (next). Vì vậy (so), lá (leaves) sẽ (will) chuyển sang (switch to) màu vàng (yellow), cam (orange) và (and) đỏ (red).

Advertisement