“Social Media”

Tiếng Anh (English)

Today is another beautiful day in Texas. The weather is colder than usual. But it is a nice change. I have completed one of my digital projects“The Life of a Plant”. Do you have  a Quora, Pinterest, or Instagram account? If so, please follow my accounts.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Texas. Thời tiết lạnh hơn bình thường. Nhưng đó là một sự thay đổi tốt đẹp. Tôi đã hoàn thành một trong những dự án kỹ thuật số của tôi – “Cuộc Sống Của Một Thực Vật”. Bạn có tài khoản Quora, Pinterest hay Instagram? Nếu vậy, vui lòng theo dõi tài khoản của tôi.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Hôm nay (Today) là (is) một (a) ngày (day) đẹp trời (beautiful sky) ở (in) Texas (Texas). Thời tiết (Weather) lạnh (colder) hơn (than) bình thường (usual). Nhưng (But) đó (that) là (is) một (a) sự thay đổi (change) tốt đẹp (good). Tôi (I) đã hoàn thành (finished) một (one) trong (of) những dự án (projects) kỹ thuật số (digital) của (of) tôi (me) – “Cuộc Sống (Life) Của (of) Một (A) Thực Vật (Plant)”. Bạn (You) có (have) tài khoản (account) Quora (Quora), Pinterest (Pinterest) hay (or) Instagram (Instagram)? Nếu (If) vậy (so), vui lòng (please) theo dõi (follow) tài khoản (account) của (of) tôi (me).

Advertisement