“Digital Projects”

Tiếng Anh (English)

Today is a beautiful day! The sun is shining and the weather is just right. I am working on multiple small projects. It is almost time to start working on the free digital magazine for Low Carb Diet Life. So, that should be fun! Especially if I can finish my smaller projects soon.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Hôm nay là một ngày đẹp trời! Mặt trời đang chiếu sáng và thời tiết vừa phải. Tôi đang thực hiện nhiều dự án nhỏ. Nó gần như là thời gian để bắt đầu làm việc trên tạp chí kỹ thuật số miễn phí cho Low Carb Diet Life. Vì vậy, điều đó nên được vui vẻ! Đặc biệt nếu tôi có thể hoàn thành các dự án nhỏ của tôi sớm.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Hôm (Today) nay (this) là (is) một (a) ngày (day) đẹp (beautiful) trời (sky)! Mặt trời (Sun) đang (is) chiếu sáng (shining) và (and) thời tiết (weather) vừa phải (moderate). Tôi  (I) đang (am) thực hiện (working) nhiều (many) dự án (projects) nhỏ (small). Nó (It) gần như là (almost) thời gian (time) để (to) bắt đầu (start) làm việc (work) trên (on) tạp chí (magazine) kỹ thuật số (digital) miễn phí (free) cho (for) Low Carb Diet Life. Vì vậy (So), điều (thing) đó (this) nên (should) được (be) vui vẻ (fun)! Đặc biệt (Especially) nếu (if) tôi (I) có thể (can) hoàn thành (finish) các dự án (projects) nhỏ (small) của (of) tôi (me) sớm (soon).


Thanks for reading! Please like, share, comment, and/or subscribe below.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s