The Weekend

Tiếng Anh (English)

I am happy that it is the weekend. I need to buy a few things from the store tomorrow. But otherwise, I will just stay home. However, it has been a very tiring week. And, I cannot believe that this year is almost over.Vietnamese Language

Tiếng Việt (Vietnamese)

Tôi rất vui vì đó là ngày cuối tuần. Tôi cần mua một vài thứ từ cửa hàng vào ngày mai. Nhưng nếu không, tôi sẽ chỉ ở nhà. Tuy nhiên, đó là một tuần rất mệt mỏi. Và, tôi không thể tin rằng năm nay đã gần kết thúc.


Tiếng Việt và Tiếng Anh

Tôi (I) rất (very) vui (happy) vì (because) đó (that) là (is) ngày (day) cuối (end) tuần (week). Tôi (I) cần (need) mua (buy) một (a) vài (few) thứ (stuff) từ (from) cửa hàng (store) vào ngày mai (tomorrow). Nhưng (but) nếu (if) không (not), tôi (I) sẽ (will) chỉ (just) ở (stay) nhà (home). Tuy nhiên (However), đó (that) là (is) một (a) tuần (week) rất (very) mệt (tired) mỏi (fatigue). Và (And), tôi (I) không (not) thể tin (believe) rằng (that) năm (year) nay (this) đã (is) gần (near) kết thúc (finished).

Learn more about our:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s