Family Conversation Basics

Family_1

Come in Mời vào, Vào trong (Listen)
Please take off your shoes. Làm ơn cởi giày ra đây. (Listen)
Do you want something to drink? Bạn có muốn uống gì không? (Listen)
Do you want something to eat? Bạn có muốn ăn gì không? (Listen)
Are you married? Bạn đã kết hôn chưa? (Listen)
How is your husband? Làm thế nào là chồng của bạn? (Listen)
How is your wife? Làm thế nào là vợ của bạn? (Listen)
Do you have children? Bạn có con không? (Listen)
How are your children? Làm thế nào là con cái của bạn? (Listen)
How old is your son? Con trai bạn bao nhiêu tuổi? (Listen)
How old is your daughter? Con gái bạn bao nhiêu tuổi? (Listen)