Outdoor Basics Conversation

 POSSESSIVE PRONOUNS | PERSONAL PRONOUNS | COLORS | SEASONS | WEATHER

Hoa (Flower)

Hoa của bạn rất đẹp. (Listen) Your flowers are pretty.
Hoa của bạn có màu sắc đẹp. (Listen) Your flowers are pretty colors.
Hoa của bạn có mùi thơm. (Listen) Your flowers smell nice.

Sân (Yard)

Sân của bạn trông đẹp. (Listen) Your yard looks nice.
Bạn chỉ cần cắt sân? (Listen) Did you just mow the yard?

Cây (Tree)

Cái cây của bạn là đẹp. (Listen) Your tree is beautiful.
Những cái cây của bạn rất xanh. (Listen) Your trees are so green.
Những cái cây của bạn màu sắc mùa thu đẹp. (Listen) Your trees have pretty fall color.

Cỏ (Grass)

Cỏ của bạn trông đẹp. (Listen) Your grass looks nice.
Bạn vừa cắt cỏ? (Listen) Did you just cut the grass?
Mưa làm cho cỏ mọc rất nhanh. (Listen) The rain makes the grass grow so fast.